Om SLIPI

SLIPI, Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist,
bildades vid minisymposiet ”Primär Immunbrist” i Marstrand den 9-10 september 1999.

 

SLIPIs målgrupp

Läkare verksamma i Sverige med kliniskt intresse för patienter med primär immunbrist (PI).

Läkare med liknande arbetsuppgifter från övriga nordiska länder kan adjungeras.

SLIPIs syfte

Att informera och utbilda medlemmarna om aktuella metoder och arbetssätt för utredning (vård) och behandling av patienter med PI.

Att sprida kunskap om PI till läkare och annan sjukvårdspersonal, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Att arbeta för att såväl barn som vuxna i Sverige skall ha tillgång till ett rikstäckande nätverk av läkare kunniga i PI.

Att stimulera till utvecklingsarbete inom PI angående utredning, vård och behandling.

SLIPIs arbetssätt

Symposium hålls vartannat år för medlemmar och inbjudna angående diagnostik och behandling av PI.

Vid symposiet hålls föreningens stämma som väljer medlemmar, adjungerade medlemmar, arbetsgrupp och styrelse.

Föreningen skall fortlöpande informera och samarbeta med Primär Immunbrist Organisationen (PIO) och Sveriges Immunbristsköterskors Intresseförening (SISSI).

Arbetsgruppen utformar gemensamma behandlings- och utredningsförslag för PI.

Arbetsgruppen arbetar för att skapa auskultationsmöjligheter vid specialistkliniker.

Arbetsgruppen skapar underlag för ett periodiskt utskick med nyheter om PI.

Arbetsgruppens arbete initieras av dess medlemmar. Arbetsgruppens förslag diskuteras av styrelsen efter godkännande.

Styrelsen sammanträder minst 2 ggr/år och ansvarar för föreningens policy, symposier, löpande aktiviteter och ekonomi samt samarbetet med PIO och SISSI.